Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné informace
Společnost Storck Česká republika s.r.o. (dále jen „Storck“) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a shromažďuje, používá nebo jinak zpracovává Vaše osobní údaje pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Společnost Storck je správcem osobních údajů a odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů. Naše kontaktní údaje:

Název správce: Storck Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18000, IČO: 26473879

E-mailová adresa: info@cz.storck.com
Adresa pro doručování: Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8
Telefonní číslo: 00420 221 181 411

Pokud tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky, tyto zásady se nevztahují na shromažďování a používání údajů na odkazovaných stránkách vzhledem k tomu, že společnost Storck nemá žádný vliv na jejich nastavení ani obsah.
2. Zpracování osobních údajů; účel a právní základ zpracování
2.1 Kategorie osobních údajů, účel a právní základ zpracování
Společnost Storck zpracovává tyto osobní údaje podle Vašich činností na našich webových stránkách:

Vaše IP adresa a typ a rozsah Vámi prohlížených prvků (např. webové stránky, tlačítka) spolu s datem a časem přístupu a – pokud poskytnete tyto informace vyplněním formulářů na naší webové stránce (např. kontaktní formulář nebo registrační formulář pro účast v soutěži) – Váš titul, jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Pokud se na nás obrátíte jako uchazeč o zaměstnání, vyzveme Vás nejprve k udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a následně Vás zařadíme do databáze potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování. Vaše údaje pak budou zpracovávány pouze pro tento konkrétní účel. Těmito účely mohou být marketingové účely, nezbytnost uzavřít a plnit smlouvu, komunikace s Vámi nebo výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici ve společnosti Storck. Dle jednotlivých případů zpracování budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, oprávněného zajmu společnosti Storck, nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a tuto smlouvu řádně plnit.
2.2 Používání webových stránek
Při návštěvě našich webových stránek se dočasně zpracovávají údaje o připojení (zejména IP adresa, poslední navštívená adresa URL, čas a datum, navštívené stránky). Tyto údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro vaši návštěvu těchto webových stránek (což je v našem oprávněném zájmu). Tyto údaje může naše společnost také zpracovávat v pseudonymizované podobě pro účely uvedené v bodě 2.3. Obecně platí, že používání našich webových stránek je možné bez poskytnutí jiných údajů, než údajů uvedených v tomto odstavci.

Pokud poskytnete osobní údaje vyplněním formulářů na našem webu (jako je kontaktní formulář), budeme tyto údaje zpracovávat proto, abychom reagovali na Vaši žádost nebo pro účely plnění smlouvy, zejména v případě Vaší účasti v soutěži.

V případě neposkytnutí osobních údajů může dojít k tomu, že určité funkce těchto webových stránek nebude možné využívat (zejména nebudete mít možnost zúčastnit se soutěže, kterou nabízíme), žádné jiné důsledky však nehrozí.
2.3 Analýza pro marketingové účely a optimalizaci webových stránek (Piwik PRO)
Na webových stránkách společnosti Storck se zpracovávají údaje o Vašem používání webových stránek s pomocí technologií poskytovatele Piwik PRO v našem oprávněném zájmu, zejména pro účely optimalizace webových stránek a pro marketingové účely. Pro tyto účely se vytvářejí pod pseudonymem profily používání, které obsahují údaje uvedené pod bodem 2.2 a údaje o Vašich aktivitách na našich webových stránkách (zejména jaké stránky, tlačítka a další prvky jste použili, a kdy). Tyto profily nebudou obsahovat údaje ani nebudou spojovány s údaji, které slouží k Vaší přímé identifikaci (jako je Vaše jméno).

Pro umožnění této analýzy používání se mohou využívat soubory cookies (viz bod 2.4) k rozpoznání Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, požádáme Vás o udělení souhlasu s těmito cookies (viz bod 2.4). Informace o tom, jak můžete odvolat tento souhlas a prohlížet naše webové stránky bez cookies najdete v bodě 2.4. Pokud si přejete konkrétně deaktivovat cookies používané k analýze popsané v této části, použijte prosím následující postup.

Analýzu Vašich údajů o používání v pseudonymních profilech můžete kdykoli deaktivovat s použitím Piwik PRO. To můžete udělat dvěma způsoby. Zaprvé můžete na Vašem prohlížeči aktivovat možnost “Do-Not-Track” („Nesledovat“) (další informace naleznete v části nápověda Vašeho prohlížeče). Nebo máte možnost kliknout na následující odkaz pro nastavení souboru cookie, který Vám umožní zvolit si nebýt sledováni prostřednictvím Piwik PRO:
2.4 Soubory cookies
Při návštěvě našich webových stránek Vás upozorníme, že naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení funkčnosti a podpory analýzy používání našich webových stránek (viz bod 2.3). Budeme Vás také informovat o tom, že používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že používáme cookies, jak je popsáno v tomto bodě 2.4 a v bodě 2.3.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané z webového serveru do Vašeho prohlížeče a ukládané na pevném disku Vašeho počítače. Díky tomu můžeme rozpoznat Vaše opakované návštěvy, resp. návštěvy z Vašeho počítače. Tímto způsobem můžeme nabídnout lepší funkčnost webových stránek a provádět webové analýzy v našem oprávněném zájmu, jak je popsáno v bodě 2.3. Většina prohlížečů je automaticky přednastavena k přijímání cookies.

Poté, co jste používáním našich webových stránek udělili souhlas s používáním cookies, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud chcete konkrétně deaktivovat sledovací soubory cookies (a analýzu údajů o používání), postupujte prosím podle pokynů uvedených v bodě 2.3 Můžete se také kdykoli rozhodnout ukládání souborů cookies v nastavení Vašeho prohlížeče deaktivovat a/nebo soubory cookies z pevného disku smazat pomocí menu na Vašem prohlížeči. Máte také možnost nainstalovat si na ochranu soukromí do Vašeho prohlížeče plug-in, který nabízí možnost zabránit sledování a/nebo souvisejícím cookies.
2.5 Příjemci osobních údajů a předávání údajů třetím stranám
Webhosting našich stránek zajišťuje společnost AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlín, Spolková republika Německo, která zpracovává údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek jako náš zpracovatel údajů. Kromě případů uvedených v bodě 2.8 nepředává naše společnost Vaše osobní údaje dalším třetím stranám, ledaže je to nezbytné ke splnění Vaší žádosti (např. pokud předložíte žádost prostřednictvím kontaktního formuláře o zaslání informací od jiné společnosti ze skupiny Storck).
2.6 Výmaz
Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně nutnou pro dosažení daného účelu zpracování. Pokud již zpracování údajů pro sledované účely nebude nutné a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti pro uchovávání údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány.
2.7 Zabezpečení údajů
Společnost Storck učinila všechna nezbytná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů před ztrátou, poškozením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat právní předpisy na ochranu údajů a osobní údaje zpracovávat tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Naši zaměstnanci jsou odpovídajícím způsobem školeni. Dodržování všech procesů ochrany údajů ve společnosti Storck dále zajišťují interní a externí kontroly.

Za účelem ochrany osobních údajů našich uživatelů využíváme bezpečný způsob on-line přenosu, tzv. přenos SSL (Secure Sockets Layer). Tuto praxi lze rozpoznat podle přidaného „s“ za zkratkou http://, tedy https://, resp. podle toho, že se na panelu s adresou zobrazí symbol zeleného zavřeného visacího zámku. Kliknutím na symbol můžete získat informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení symbolu závisí na verzi používaného prohlížeče. Šifrování SSL zajišťuje šifrovaný a úplný přenos Vašich údajů.
3. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
Právní předpisy o ochraně údajů obsahují řadu práv v souvislosti s údaji, které se Vás dotýkají jako osoby (tzv. práva dotčených osob). Mezi tato práva obecně patří právo požadovat právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby a ukládaných naší společností, dle kterého máte právo na potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (zejména máte právo na sdělení účelů zpracování, kategorií zpracovávaných údajů, příjemců nebo kategorií příjemců údajů, doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování apod.). Dále právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů. Máte rovněž právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, odvoláte souhlas s jejich zpracováním a není zde jiný právní základ pro zpracovávání, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně nebo pokud je výmaz údajů nezbytný pro splnění naší právní povinnosti. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich údajů, a to zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní, pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoli tento poskytnutý souhlas bezplatně odvolat s účinky do budoucna, to však neovlivní legitimitu zpracování, které proběhlo do momentu odvolání souhlasu. V neposlední řadě máte navíc právo na přenositelnost údajů, tedy právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Zda a v jakém rozsahu budou tato práva v jednotlivých případech stanovena a jaké podmínky budou uplatněny, je upraveno právními předpisy (především Obecným nařízením EU o ochraně údajůč. 2016/679). Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (aktuální kontaktní údaje naleznete na https://www.uoou.cz/). V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností týkajících se ochrany údajů ve společnosti Storck Vám však doporučujeme obrátit se přímo na společnost Storck (viz bod 1). Právo vznést námitku proti zpracování

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na našich oprávněných zájmech, které jsou popsány výše, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
4. Nevyužívání automatizovaného individuálního rozhodování
Společnost Storck Vaše osobní údaje nevyužívá k automatizovanému individuálnímu rozhodování.
5. Změna zásad ochrany osobních údajů
V důsledku nových právních požadavků, podnikatelských rozhodnutí nebo technického vývoje mohou být u našich zásad ochrany osobních údajů vyžadovány změny. Tyto zásady ochrany osobních údajů pak budou odpovídajícím způsobem upraveny. Aktuální verzi vždy naleznete na našich webových stránkách.